Welkom bij

Wereldwinkel Ridderkerk

ANBI gegevens

 Naam instelling:

 Stichting Wereldwinkel Ridderkerk

 RSIN:

 80 15 48 329

 Vestigingsadres:

 Schoutstraat 17, 2981 EZ, Ridderkerk

 Telefoonnummer:

 0180 430417

 E-mail adres:

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Stichting Wereldwinkel Ridderkerk bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Stichting Wereldwinkel Ridderkerk is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Stichting Wereldwinkel Ridderkerk vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Het benodigde geld om de winkel te kunnen laten bestaan, moet komen van de winstmarge tussen in- en verkoop

Beheer van het vermogen

Het vermogen bestaat uit de voorraden en de liquide middelen. Het beheer hiervan is: erop toezien dat er evenwicht blijft bestaan tussen deze twee vermogenscomponenten

Besteding van  het vermogen

Het grootste deel van het vermogen is de voorraad. Van de winstmarge dient de voorraad, na aftrek van kosten, zoals huur, verwarming, licht, verzekering, automatiseringskosten, onderhoud, verpakkingsmateriaal etc. weer aangevuld te worden

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Jan van Hulsteijn
Secretaris: Henriette Belder
Penningmeester: Janny Willemsen
Bestuursleden algemeen: Carla van Duinen.  Ella van Wingerden.

 

 

 


 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Stichting Wereldwinkel Ridderkerk heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen aan het einde van het jaar een bescheiden cadeaubon van de Stichting Wereldwinkel Ridderkerk.

Verslag

Stichting Wereldwinkel Ridderkerk

Jaaroverzicht 2012

Bestuur

Het bestuur vergaderde acht maal volgens rooster en er werd één extra vergadering gehouden. Vertegenwoordiger van het MT en de Inkoopgroep woonden de vergaderingen bij en deden verslag van hun bevindingen en activiteiten.
 
De extra vergadering was volledig gewijd aan de toekomst van onze Wereldwinkel.
De voorzitter of zijn vervanger woonden de vergaderingen van Stichting Wereldwerk bij. Daar werd verslag gedaan van de gang van zaken in de Wereldwinkel.

Hieronder volgt een selectie uit de activiteiten welke aan de orde zijn geweest.

In mei vierden we als Wereldwinkel ons 4e lustrum, World Fairtrade Day  en Moederdag. Stichting Wereldwerk had voor de World Fairtrade Day enkele activiteiten georganiseerd waarbij naast de Wereldwinkel, ook Amnesty International en Artsen zonder Grenzen actief waren in en om de winkel.
Op 7 mei was de Jaarvergadering, er waren 30 personen aanwezig.  Het financiële plaatje werd bekeken en toegelicht door de penningmeester. Het eigen vermogen loopt nog steeds terug, terwijl de voorraadwaarde al een aantal jaren toeneemt. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat er t.o.v. een aantal jaren geleden duurdere artikelen worden ingekocht. Het nieuwe kassasysteem geeft de mogelijkheid beter te controleren of de voorraad per groep toeneemt. Er werd gestreefd naar een voorraadwaarde van 25.000 Euro eind 2012, hetgeen gehaald is, want we uiteindelijk was het 22.904 Euro.
De financiële stukken zijn door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. Hiervan is schriftelijk mededeling gedaan, waarin zij voorstelt het bestuur en met name de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar. De vergadering stemde daar mee in.
                                                                                                                   
In juni werd besloten, na de diverse partnerbijeenkomsten in mei, dat we op de ingeslagen weg verder gaan als partnerwinkel.

Aan informatieverstrekking naar lokale en regionale kranten werd ruim aandacht geschonken. Zij plaatsten in het kader van de maandaanbiedingen de aangeleverde kopij en advertenties over nieuwe en/ of bestaande producten. In enkele contactbladen (kerk en sport) werd overeengekomen voor een langere periode advertenties te plaatsen. Truus

We willen ons blijven profileren als winkel met originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen met een assortiment dat jong en oud uitnodigt om de winkel binnen te lopen voor deze mooie producten.
           

Producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Ook in het afgelopen jaar werd weer een bijdrage geleverd aan de gestelde doelen, mede door het enthousiasme en de inzet van allen die in allerlei functies betrokken waren bij de activiteiten van de Wereldwinkel, met als gevolg dat producenten werk hebben, waardoor eerlijke handel en duurzame handelsrelaties bevorderd worden en zo voor hen betere leefomstandigheden ontstaan. Daar doen we het met z’n allen voor.
We kijken verwachtingsvol uit naar 2013.

Ridderkerk, mei 2013

 

Financiële huishouding

Verlies- en Winst Wereldwinkel Ridderkerk 2012      
bedragen in hele euro´s Werkelijk Begroting Werkelijk
  2012 2012 2011
Verkopen:      
Verkopen BTW-hoog 43.630 59.000 58.597
Verkopen BTW-laag 37.585 44.000 43.876
Kortingen verkoop -2.860    
Verkopen BTW-nul      
Totaal verkopen 78.355 103.000 102.474
       
Kostprijs:      
Kostprijs BTW-hoog 26.878 35.500 35.910
Kostprijs BTW-laag 33.553 30.500 32.085
Kostprijs BTW-nul     0
Directe kosten kerstpakketten 644 1.100 934
Voorraadcorrecties -2.955    
Inkoopkortingen -4.537    
Betalingskorting   -400 -331
Totaal inkopen 53.582 66.700 68.598
       
Bruto marge 24.773 36.300 33.876
Bruto marge in % 31,6% 35,2% 33,1%
       
Indirecte kosten:      
Huur winkel 15.000 15.000 14.000
Breuk en eigen gebruik 685 500 493
Automatiseringskosten 2.227 2.000 2.768
Administratiekosten 480 1.500 1.951
Kosten inventaris 385 750 1.049
Reiskosten 685 1.000 812
Diverse contributies 5.450 6.000 5.526
Bestuurskosten 1.442 2.000 1.732
Reclame en klantenkaarten 4.171 6.500 7.246
Papier 822 800 774
Afschr. automatisering     0
Afschr. transformatiekosten     0
Kassa systeem     12.889
Kosten Opening     1.519
Aanpassing inventaris     1.990
Bijdrage Donateurs     -17.255
Totaal indirecte kosten 31.346 36.050 35.493
In % 40,0% 35,0% 34,6%
       
Netto resultaat -6.573 250 -1.617
In % -8,4% 0,2% -1,6%
       
Overige baten en lasten:      
Rente 155 0 8
Baten 1623 250 1.065
       
Winst/Verlies -4.794 500 -544
       

 

Balans Wereldwinkel Ridderkerk    
bedragen in hele euro´s 2012 2011
     
Activa:    
Winkelinventaris 0 0
Computerapparatuur 0 0
Vloerbedekking 0 0
Verlichting 0 0
Nieuwe inventaris transformatie 0 0
Comp hart- en software 2005 0 0
Totaal 0 0
     
Afschrijvingen 0 0
Totaal vaste activa 0 0
     
     
Voorraden 22.904 31.273
     
Debiteuren 13.368 23.742
Leningen aan wereldwinkels 350 450
Overlopende activa 2.729 -593
Kruisposten 556 1.585
     
Liquide middelen:    
Kas 524 273
ASN-bank 2.101 83
Postbank 5.740 6.693
Triodos Bank 0 3
Totaal liquide middelen 8.365 7.051
     
Totaal activa 48.272 63.508
     
Passiva:    
Eigen vermogen 46.506 47.050
Resultaat boekjaar -4.794 -544
Crediteuren 380 11.323
Belastingen 1.703 2.329
Afdracht overige groepen 955 487
Lening Wereld Werk    
Saldo kadobonnen 2.522 2.863
Ontvangen donaties 2.000  
Vrijval donaties -1.000  
     
Totaal passiva 48.272 63.508